Web Hosting là gì?

Web Hosting là nơi lưu trữ tất cả các trang web, các thông tin, tư liệu, hình ảnh của website trên một máy chủ Internet. Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động.
Scroll
Bấm Gọi0981899278